Politici

Aici sunt stocate strategiile de dezvoltare elaborate de Primăria municipiului Chișinău în domenii cheie, care includ transportul public, infrastructura, turismul, atragerea investițiilor și protecția mediului. Totodată această pagină conține o colecție valoroasă de regulamente, concepte și ghiduri care reflectă angajamentul nostru față de dezvoltarea urbană durabilă și responsabilă. Aceste politici sunt rezultatul colaborării strânse cu renumiți experți în urbanism și specialiști în administrația publică locală, care ne-au asistat în elaborarea strategiilor de dezvoltare.

Prin decizia nr. 4/1 din 05.03.2020 Consiliul municipal Chişinău a iniţiat procesul de elaborare a documentației de urbanism pentru teritoriul municipiului Chişinău.

Documentul Strategiei a fost elaborat de către experții din cadrul companiilor „Master’s Plan” și „Cushman & Wakefield”, Fundația „Centrul pentru Dezvoltare a Chișinăului” cu implicarea reprezentanților din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare și alți experți locali.

Documentele și etapele Strategiei pot fi stuadiate AICI

Strategia de dezvoltare socio-economică atinge subiecte stringente pentru cetățeni, cum ar fi dezvoltarea mediului urban confortabil, dezvoltarea socio-demografică, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, dezvoltarea infrastructurii de transport și tehnico-edilitară, dezvoltarea potențialului patrimoniului natural și de protecție a mediului înconjurător.

Documentul a fost prezentat publicului, la data de 31.01.2022. 

Au urmat o serie de consultări ale documentului pe domenii: transport, infrastructură, economie, cultură, cu experții, cu comunitatea științifică, cu focus grupurile, cu suburbiile

În perioada 31 ianuarie - 28 februarie 2022, au fost organizate discuții publice cu experți:

https://www.youtube.com/watch?v=JTd_kTEYcGs
https://www.youtube.com/watch?v=ex6RpVf-6R0
https://www.youtube.com/watch?v=ChR8d_jU7TI
https://www.youtube.com/watch?v=iwj34RHC_qM&t=196s

În cadrul dezbaterilor au fost discutate toate capitolele din cadrul proiectului Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă a mun. Chișinău.

În luna mai 2022, au fost organizate consultări publice ample cu societatea civilă. De asemenea, la aceste consultări au fost invitați reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale, ministerelor și organizațiilor internaționale.

https://www.youtube.com/watch?v=GQ2gEGQ8E4w
https://www.youtube.com/watch?v=PBCxD8uCgKM
https://www.youtube.com/watch?v=vGyCzY5CSzk
https://www.youtube.com/watch?v=aYaUpbb1kCc

Drept urmare a consultărilor publice efectuate la 16-17-18-19 mai 2022 cu societatea civilă și a recomandărilor/propunerilor parvenite, urmează să se elaboreze tabelul divergențelor pentru a putea fi analizate de către autorii și elaboratorii Strategiei.  

În luna iulie 2022 au avut loc ședințe cu ,,Grupul de lucru privind supravegherea procesului de elaborare a concepției de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general” și consilieri municipali. Agenda ședinței a cuprins raportări privind procesul de consultare a Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă a mun. Chișinău.

În urma ultimelor ședințe, au fost expediate sugestiile și observațiile Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare către toate direcțiile Primăriei și membrii grupului de lucru pentru a fi revizuite modificările efectuate în procesul de ajustare a Etapei I a documentului.

În baza documentului final ajustat, a fost perfectat proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru eliberarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și reactualizarea Planului urbanistic al orașului Chișinău”, care este înaintat spre examinare CMC, dar încă nu a fost aprobat.

Odată cu aprobarea acestuia, vor fi demarate procedurile de licitație pentru achiziționarea serviciilor de elaborarea a caietului de sarcini pentru cea de-a II-a etapă a Strategiei și pentru serviciile de elaborarea/actualizare a Planului urbanistic general.

Harta investițională a municipiului Chișinău are ca scop impulsionarea procesului de atragere a investițiilor în economia capitalei.

Pe hartă sunt incluse peste 60 de obiective atractive de investiții din categoriile imobiliare, funciare, social-educaționale, de divertisment, dar și obiecte pentru parteneriate publice-private, ce țin de modernizarea rețelei de iluminat public, implementarea e-ticketing-ului, implementarea parcării electronice, eficientizarea traficului prin includerea transportului alternativ, managementul deșeurilor solide și multe altele.

Procesul de creare a hărții își are începutul în anul 2020 când a fost aprobată Decizia privind lista proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat.

Accesează Harta Investițională și de pe platformhttps://invest.chisinau.md/. Aici informațiile sunt actualizate permanent și ai acces la ultimele anunțuri despre proiecte și oferte investiționale în municipiul Chișinău.

Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău - Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Municipiului Chișinău, a finalizat pe 28 iunie 2022 procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Chișinău.


Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document de planificare strategică pe termen lung în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea infrastructurii pentru bicicliști și multe alte aspecte în beneficiul cetățenilor.

Scopul final al PMUD este de a promova o dezvoltare inteligentă a infrastructurii municipiului, prin care acesta să răspundă nevoilor de bază ale tuturor cetățenilor în ceea ce privește mobilitatea, transformându-l ulterior într-un oraș mai accesibil, mai incluziv și mai eficient.

Activități realizate în cadrul procesului de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă:
• Colectarea datelor pentru elaborarea studiului (date socioeconomice și demografice, date privind utilizarea terenului, rețeaua de transport, date cu privire la siguranța rutieră, informații turistice).
• Efectuarea contorizărilor și sondajelor în rândul călătorilor privind modelele și mijloacele de transport utilizate, numărări în trafic, studii de timp ale călătoriilor cu transportul public, estimarea cererii de servicii de transport.
• Revizuirea și analiza legislației existente și a documentelor relevante, cum ar fi strategii, politici, planuri, studii, proiecte și proiecte.
• Analiza problemelor și oportunităților (Analiza Structurii Fizice, Sociodemografice și Economice a Chișinăului, Evaluarea amenajării terenurilor, Analiza Caracteristicilor Transportului).

Documentul de planificare strategică și dezvoltare durabilă „Chișinău - oraș verde - Planificare Strategică a municipiului Chișinău" a fost elaborat cu susținerea echipei de consultanți angajați de BERD, fiind parte a Programului pentru Orașe Verzi al BERD.

Viziunea generală care ghidează procesul Planificării Strategice este centrată pe oameni, pentru a le asigura un mediu sigur, rezistent și sănătos.

Astfel, au fost stabilite obiective strategice și specifice pe domenii tematice, precum: management energetic, investiții, resurse de gestionare a deșeurilor, mobilitate, infrastructură verde-albastră, transport, urbanism etc.

Documentul de planificare strategică a fost aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău în data de 21 mai 2020.
Schimbările produse în timp, apariţia unor viziuni şi cerinţe noi referitoare la sistematizarea spaţiului urban, precum și necesitatea corelării programelor de dezvoltare a or. Chişinău şi a localităţilor din componenţa mun. Chişinău, condiționează necesitatea elaborării Planului de amenajare a municipiului Chişinău şi a Planului Urbanistic General.

Astfel în luna martie 2020 a fost iniţiat procesul de elaborare a documentației de urbanism pentru teritoriul municipiului Chişinău în colaborare cu I.M.P. „Chişinăuproiect”, Asociaţia „Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă” din România şi Фонд „РК-инвестиции” și Центр Обучения „Academy of Real Estate” din Rusia.

Pentru supravegherea procesului, prin Dispoziția Primarului general, a fost creat un grup de lucru cu sarcina de a monitoriza implementarea fazelor de elaborare a concepției de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului Urbanistic General.

Caietul de sarcini a fost elaborat de către „Urban-Design” S.R.L., compania care a câștigat licitația. Odată cu prezentarea caietului de sarcini, acesta a fost consultat public. 
În perioada 08.04.2021 - 11.05.2021 au fost organizate cinci consultări publice pe grupuri țintă.

Ca finalizare a procesului, a fost organizată și dezbaterea publică a caietului de sarcini. În procesul de consultări au fost atrase comunități cât mai diferite și variate ca domeniu de activitate, dar cu tangețe cu Planul Urbanistic General. Au fost colectate recomandări referitoare la caietului de sarcini și a fost realizat tabelul de divergențe, ulterior au fost introduse modificări în caietul de sarcini.

În urma modificărilor parvenite în cadrul consultărilor publice, caietul de sarcini pentru PUG a fost prezentat în CMC, iar proiectul de decizie a fost aprobat în data de 27 iulie 2021.

După aprobarea Caietului de sarcini în CMC, municipalitatea a alocat peste 20 de milioane lei pentru elaborarea PUG.

Mijloacele însă au rămas nevalorificate, întrucât toate licitațiile organizate pe parcursul anilor 2021-2022, pentru a selecta compania care va elabora Planul Urbanistic General, au eșuat. Niciun participant nu s-a încadrat în condițiile Caietului de sarcini.

Chișinăul are o strategie de promovare a turismului pentru o perioadă de cinci ani.

Documentul, realizat de Direcția generală economie, comerț și turism a CMC, cu sprijinul Asociației Naționale de Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM) și a experților în arhitectură urbană și istorie, precum și cu aportul reprezentanților mediului de afaceri, are scopul identificării potențialului turistic, istoric, uman, social și economic și a oportunităților de dezvoltare turistică a municipiului Chișinău.

Strategia de dezvoltare a turismului a fost elaborată cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare durabilă, precum și pentru a stabili punctele forte și repere clare pentru îmbunătățirea imaginii turistice a orașului; crearea identității inedite și diversificarea ofertei turistice.

Autorii strategiei și-au propus să obțină o serie de realizări până în 2026. Care sunt acestea, cum arată această strategie, pe ce se bazează ea și care sunt pașii de urmat, au discutat invitații dezbaterii publice „Strategia de dezvoltare a turismului Chișinău – capitală turistică 2022-2026”.

Dezbatere publică: 

Discuții publice cu experții:

Afișare
Planul local anticorupție reprezintă un instrument de lucru al APL Chișinău, având misiunea de proiectare și asigurare a managementului prevenirii riscurilor și factorilor de corupție și de consolidare a integrității instituționale.

Documentul include 6 priorități deduse din rezultatul analizei problemelor la nivelul APL Chișinău, care sunt coordonate cu prioritățile prevăzute de Planul de acțiuni anticorupție aprobat de Guvern.

Acestea se referă la:
• consolidarea integrității instituționale, prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție;
• gestionarea eficientă și transparentă a patrimoniului municipal; • sporirea gradului de transparență a procesului de achiziții publice;
• sporirea calității serviciilor publice prestate cetățenilor;
• îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și sporirea transparenței activității APL;
• diminuarea factorilor de corupție în procesul de eliberare a actelor permisive.

Proiectul Planului local anticorupție 2022-2025 a fost supus consultărilor publice începând cu 22 noiembrie 2021, atât pe pagina oficială a Primăriei, cât și pe platforma guvernamentală „Particip.gov.md”.

La dezbateri au participat experți de profil și juriști specializați în domeniul anticorupției. Aceștia au venit cu propuneri de îmbunătățire a documentului.

Sesiunea 1 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVrkySMWXE

Sesiunea 2 

Sesiunea 3 

Sesiunea 4 
Afișare
Un concept de modernizare prin digitalizare a mai multor componente din activitatea Primăriei.

Scopul final al acestui document de politică publică este de a aduce beneficii reale pentru cetățeni și agenții economici care activează pe teritoriul municipiului și presupune creșterea calității vieții și cel mai bun climat antreprenorial, prin soluții inteligente și inovatoare.

Pentru municipalitate însăși, această nouă viziune indică asupra direcțiilor de modernizare a proceselor administrative interne cu scopul de a atinge un mai mare grad de eficiență, transparență și optimizare a costurilor administrative pe care le suportă Primăria.

Cadrul de transformare digitală a capitalei a fost dezvoltat pentru a stabili obiectivul și domeniul de aplicare al acestui Program dedicat digitalizării.
Afișare
Potrivit autorităților municipale, în ultimele decenii, orașul Chișinău a pierdut multe hectare de spații verzi prin defrișări, construcții haotice în zonele verzi, gestionarea inadecvată lu lipsa unei viziuni strategice de extindere a spațiilor verzi. În anul 1990, suprafața spațiilor verzi din intravilanul municipiului Chișinău constituia 4 141,0 hectare, iar în anul 2018 – deja 3 656,9 hectare. Astăzi, nu se cunoaște care sunt limitele exacte ale spațiilor verzi, numărul, speciile și starea sănătății fitosanitare a arborilor și arbuștilor din oraș.

Pentru a rezolva această problemă Municipalitatea va crea un cadastru al spațiilor verzi din Chișinău. Conceptul de proiect privind elaborarea sistemului geo informațional a fost aprobat în octombrie 2021 de către Consiliul municipal Chișinău. Responsabil de crearea caietului de sarcini este Direcția generală locativ-comunală, care are în sarcină și elaborarea Strategiei pentru gestionarea și extinderea spațiilor verzi.

Sistemul geo informațional „Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău” va conține informații și date specifice despre toate elementele constitutive ale spațiilor verzi – parcuri, grădini publice, scuaruri, precum și spațiile verzi din curțile blocurilor, arbori solitari etc. Se vor conține și date despre starea fitosanitară a acestora, caracteristicile botanice ale arborilor și arbuștilor, dar și poziționarea acestora pe o hartă în format GIS.

Caietul de sarcini privind elaborarea sistemului geo-informațional „Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău” a fost elaborat în 2022. Acum procesul este la etapa de licitații publice.

Afișare
În 2021 au fost analizate constrângerile și lacunele existente în organizarea și funcționarea subdiviziunilor Primăriei municipiului Chișinău, precum și au fost formulate opțiuni de reorganizare a acestora ținând cont de principiile de bună guvernare.

Noua structură organizațională va permite prestarea mai eficientă a serviciilor publice și va crește performanța administrativă asigurând o dezvoltare sustenabilă a municipiului în următorii ani.
Proiectul strategiei a fost elaborat de Asociația obștească ECOPRO, în parteneriat cu PNUD, Green City Lab și Automobil Club din Moldova, cu scopul de a prezenta o cale de urmat pentru a face din Chișinău un oraș prietenos cu oamenii și bicicletele.

Proiectul are drept scop dezvoltarea durabilă a municipiului Chișinău, prin îmbunătățirea mobilității urbane, a situației ecologice și a sănătății populației prin integrarea bicicletei și a altor tipuri de transport alternativ în sistemul general al infrastructurii de transport urban, ca mod de transport cu drepturi depline.

Documentul a fost suspus consultărilor publice în perioada: 26.02.2021 - 11.03.2021 și prezentat pe 12.03.2021.

În prezent proiectul este în proces de actualizare.

Afișare
Scopul acestui Ghid este de a asigura un mecanism pentru stabilirea unui sistem de străzi care să poată suporta creșterea orașului, să poată asigura opțiuni eficiente de transport și să asigure un mediu de viață plăcut.

Acest document vine să asigure o viziune și un cadru clar, sistematic și cuprinzător pentru proiectarea și construcția străzilor în funcție tipologia străzilor și de necesitățile utilizatorilor.

Principalul obiectiv al acestui document se referă la stabilirea unor linii directoare de proiectare a străzilor din Chișinău pentru transformarea lor într-un spațiu public multifuncțional, sigur, confortabil și vibrant.

Realizarea acestui obiectiv este posibilă doar prin integrarea cerințelor funcționale ale tuturor utilizatorilor străzilor urbane, asigurând o alocare echitabilă a spațiului disponibil pentru toate tipurile de utilizatori.
Nevoia unui nivel de control mai mare asupra sistemului de parcări s-a dezvoltat ca urmare a expansiunii îngrijorătoare a nivelului de utilizare a autoturismului. Această situație a propulsat nivelurile de congestie și poluare, în special în zonele urbane dens populate.

Azi, sistemele de parcare pot deveni generatoare de oportunităţi economice și venituri. Când sunt tratate în mod corespunzător spaţiile de parcare pot deveni un bun economic valoros pentru comunitatea locală.

În ciuda temerilor și prejudecăţilor iniţiale, politica de parcare poate deveni și ea o forţă motrică pentru dezvoltarea economică și calitatea vieţii orașelor, sprijinind în același timp transportul durabil și propulsând gestionarea parcării ca activitate economică în sine.

Schema de organizare a circulaţiei rutiere în perimetrul străzilor Ismail - Alexei Mateevici - Mihai Viteazul– Albişoara poate fi studiată AICI.

În octombrie 2022, Direcția Generală Mobilitate Urbană a lansat un studiu amplu privind inventarierea străzilor din mun. Chișinău.

Studiul este implementat în consorțiu cu „SirWay” Oy., o companie de consultanță din domeniul dezvoltării soluțiilor de gestionare a infrastructurilor din Finlanda.

Documentul are drept scop inventarierea străzilor principale și secundare, dezvoltarea și stabilirea unui Sistem de management a patrimoniului rutier (RAMS Road Asset Management Sistem) pe platforma Web GIS pentru drumurile urbane și suburbane din municipiul Chișinău.

Sistemul de management al patrimoniului rutier și sistemul de management al lucrărilor de artă, bazat pe Web-GIS, urmează să fie dezvoltate în contextul unui cadru general pentru un sistem complex de management al întreținerii drumurilor.

Acesta va cuprinde toate următoarele subsisteme:

1. Subsistemul de informații privind drumurile, cuprinzând colectarea, stocarea și raportarea datelor privind inventarul drumurilor, trotuare, structuri, trafic, accidente, costuri și proiecte

2. Subsistemul de planificare și dezvoltare a politicilor de intervenții la drumuri, instrumente pentru evaluarea planurilor și politicilor de cheltuieli pe termen scurt și mediu și a impactului acestora asupra performanței rețelei de drumuri

3. Managementul lucrărilor de întreținere și proiectare, cuprinzând monitorizarea și administrarea operațiunilor de întreținere de rutină și supravegherea proiectelor de reabilitare și construcție.

Evenimentul de prezentare a rezultatelor studiului poate fi urmărit AICI

Primăria Chișinău, cu suportul PNUD Moldova și al Republici Cehe, a elaborat Strategia pentru transport și mobilitate inteligentă pentru municipiu, precum și planul de acțiuni aferent.

Documentele au fost prezentate pe 16 iunie 2021, la un eveniment public cu participarea reprezentaților direcțiilor relevante din cadrul Primăriei Chișinău, Poliția Republicii Moldova și societatea civilă. Apoi a fost supus consultărilor publice.

Strategia propune soluții și pași concreți pe care Chișinăul trebuie să îi facă pentru a asigura gestiunea eficientă a parcărilor în oraș, pentru a îmbunătăți sistemul de transport public, a organiza și fluidiza traficul, dar și pentru a dezvolta o infrastructură funcțională și adaptată pentru transportul alternativ.

Piloni:
1. managementul traficului;
2. transportul public;
3. parcările;
4. transportul alternativ (biciclete, trotinete electrice).

Afișare
Decizia nr. 6/3 din 19.05.2020 „Cu privire la aprobarea planului de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău pentru anii 2020-2023”.

Propunerea grupului de lucru, acceptată de CMC: achiziționarea în 2020 a 100 autobuze, asamblarea a 30 troleibuze şi achiziționarea a 18 unități de transport articulat.

În cea de-a doua etapă urmau să fie cumpărate alte 150 autobuze, 70 de troleibuze tradiționale şi 20 de troleibuze articulate. 


Afișare
Aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 se înscrie în contextul general de reformare a sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova, dar și alinierea acestuia la standardele şi angajamentele europene și internaționale.

Scopul documentului de politici este de a crea un mediu prietenos și incluziv, capabil să asigure, să respecte și să protejeze drepturile fiecărui copil din municipiul Chișinău.

Strategia își propune o abordare intersectorială în implementare, cu implicarea mai multor subdiviziuni ale APL Chișinău.

Beneficiarii Strategiei sunt toți copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reședință, apartenența etnică, limba vorbită, sex, vârstă, apartenența politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile de învățare și dezvoltare, comportamente antisociale sau antecedente penale etc., din municipiul Chișinău, cu accent pe copiii și familiile în situație de risc, precum și atenție deosebită față de copiii cu dizabilități și copii cu cerințe educative speciale.

Strategia pentru protecția drepturilor copilului a fost aprobată de Consiliul Municipal Chișinău în iulie 2020 și fixează obiectivele și direcțiile prioritare de activitate și intervenție pe dimensiunea de profil. Documentul a fost elaborat de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu asistența tehnică a reprezentanței UNICEF Moldova.

Principiile de bază incluse în document sunt următoarele: -Nediscriminarea;
-Toleranță zero față de orice formă de violență asupra copiilor;
-Prioritatea numărul unu sunt copiii;
-Apărarea interesului superior al copilului;
-Oferirea şanselor de participare pentru fiecare copil.

În 28 decembrie 2021 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei. Planul a fost elaborat cu asistența tehnică acordată de UNICEF Moldova. 
Documentele au fost elaborate cu ajutorul experților UNICEF, experților din România și supusă procesului de consultări pe parcursului anilor 2021-2022. La moment documentele sunt în etapă finală și urmează anul acesta să fie prezentate spre aprobare.

Scopul strategiei este de a dezvolta și de a consolida sectorul de tineret pe parcursul următorilor cinci ani, contribuind astfel la crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția fiecărui tânăr în plan personal și profesional, inclusiv a celor din grupurile cu posibilități reduse, inclusiv crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii de tineret.
Afișare
Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău inițiază elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț 2023 - 2030".

Scopul proiectului este stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare și orientare socială a comerțului interior în vederea unei abordări sistemice a procesului de implementare a politicilor publice aferente activității de comerț, aprobarea cadrului strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe teritoriul mun. Chișinău, sporirea competitivității produselor și serviciilor plasate pe piață, îmbunătățirea infrastructurii comerciale în teritoriu, modernizarea formelor de distribuție/comercializare a produselor/serviciilor plasate pe piață, satisfacerea necesităților consumatorilor.

Necesitatea elaborării proiectului este stabilirea unor proceduri clare și transparente ale activităților de comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM - 2) și nomenclatorului unităților comerciale în perspectiva anilor 2023-2030, inclusiv prevederi pentru protejarea de către stat a mediului de afaceri și persoanelor în calitatea lor de consumatori și transpunerea Directivelor Parlamentului European în domeniu, astfel contribuind relevabil la atingerea obiectivelor de protecție și îmbunătățire a calității vieții.
Proiectul prevede elaborarea conceptului de dezvoltare a industriilor creative în sectorul Centru al municipiului Chișinău din contul imobilelor, proprietății municipale, precum și identificarea soluțiilor arhitecturale și modalitatea de implementare a proiectelor - pilot de dezvoltare durabilă a centrelor creative.

Inițiativa are drept scop alinierea la politicile naţionale și bunele practici europene privind dezvoltarea urbană sustenabilă, precum şi principiul „oraș creativ”, cu componenta sa principală: „Dezvoltarea rețelei de centre (hub-uri creative).

Acțiuni deja realizate:
- au fost realizate proceduri de achiziționare a serviciilor de expertiză;
- a fost prezentată prima etapă a studiului analitic privind creativitatea existentă urbană, în sectorul Centru;
- au fost selectate locațiile cu cel mai mare potențial.

Urmează elaborarea planurilor de acțiuni pentru fiecare locație în parte cu analiza exemplelor de bune practici și pregătirea documentației pentru un proiect pilot.

În cadrul forumului Economic Chișinău 2022, Mișa Țurcanu, Community Manager la centrul de industrii creative ArtCor, a prezentat Conceptul de Dezvoltare a Industriilor Creative în sectorul centru. Documentul prevede recondiționarea mai multor clădiri vechi și nefuncționale din centrul istoric, aflate în proprietatea autorităților municipale, și transformarea acestora în centre care să deservească industriile creative și sectorul gastronomic.


În primul trimestru al anului 2020 a fost publicată dispoziția „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chişinău”.

Unul din obiectivele acestui grup a fost iniţierea şi desfăşurarea auditului asupra proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru, elaborat de I.MP. ,,Chişinăuproiect” (obiectul nr. 2874), în baza contractului nr. 20/08 din 01.09.2008, în vederea: corespunderii cerințelor naţionale și internaţionale privind protejarea patrimoniului arhitectural-istoric, precum şi respectarea cerinţelor actuale și de perspectivă privind circulaţia transportului prin zona centrală istorică, precum şi asigurarea riscului privind impactul negativ posibil referitor la asigurarea mobilității cetăţenilor cu deficiențe de vedere și locomotorii, asigurarea cu parcări auto și transport alternativ, reabilitarea spațiilor publice etc.

Documentul a fost supus dezbaterilor cu specialiști în domeniul urbanismului și arhitecturii din România și Republica moldova:

Sesiunea 1
https://www.youtube.com/watch?v=WwZ3GegQSrA

În urma consultărilor publice a temei-program elaborată de Î.M.P ,,Chișinăuproiect”, s-au introdus selectiv modificări în caietul de sarcini supus consultărilor. Odată livrată garanția de bună execuție, a fost semnat contractul cu IMP ,,Chișinăuproiect”, care a elaborat graficul lucrărilor și contractarea experților pentru realizarea studiului istorico-arhitectural.

A fost elaborată tema de proiectare pentru Planul de referință istorico-arhitecturală și proiectul zonelor de protecție a Centrului istoric, care la 16.06.2023 a fost transmis la Ministerul Culturii al RM pentru coordonarea/avizarea caietului de sarcini pentru achiziția de servicii.

Ministerul Culturii a avizat cu unele observații caietul de sarcini pentru Planul de referință istorico-arhitecturală și proiectul zonelor de protecție a Centrului istoric, iar acestea au fost ajustate în documentația în cauză.

La moment (01.08.2023), este în curs de pregătire inițierea procedurii de achiziție a Planul de referință istorico-arhitecturală și proiectul zonelor de protecție a Centrului istoric.
Afișare
Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost desemnat drept câștigător compania „Chișinăuproiect”.

Drept urmare a tuturor ședințelor tehnice cu elaboratorii proiectului, reprezentanții Primăriei și Direcției Generale Arhitectură, studiul de justificare și Planul urbanistic zonal a fost elaborat și analizat în cadrul Consiliului arhitectural urbanistic.

A fost recepționat răspuns de la AST privind coorodnarea PUZ prin care se menționează că avizele necesare aprobării documentației de urbanism și amenjaraea teritoriului se emit de Guvern, de Autoritatea Administrației Publice Centrale pentru urbanism și amenajarea teritoriului sau de serviciul de arhitectură și urbanism al Autorității Publice Locale și de organismele centrale și teritoriale interesate.

La data de 24 octombrie 2022 a fost lansată consultarea publică a PUZ-ului în incinta Centrului de industrii Creative ARTCOR și au fost recepționate propunerilor societății civile.

La data de 03 ianuarie 2023 a avut loc consultarea publică în incinta Preturii sectorului Buiucani asupra documentației în cauză.

Actualmente (01.08.2023) PUZ-ul se află în examinare la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale unde urmează să primească avizul general.

Documentația urbanistică a fost transmisă inclusiv la Ministerul Culturi pentru avizare.

Memoriul Explicativ al PUZ - Albișoara poate fi studiat și descărcat AICI
Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost desemnat drept câștigător compania „Chișinăuproiect”.

Drept urmare a tuturor ședințelor tehnice cu elaboratorii proiectului, reprezentanții Primăriei și Direcției Generale Arhitectură, studiul de justificare și Planul urbanistic zonal a fost elaborat și analizat în cadrul Consiliului arhitectural urbanistic.

S-au obtinut avizele Agentiei de Mediu si Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica; AST - răspuns aviz nu a fost recepționat, respectiv se consideră pozitiv (depunerea solicitării din 14.03.2022 - aprobare tacită).

La data de 24 octombrie 2022 a fost lansată consultarea publică a PUZ-ului în incinta Centrului de industrii Creative ARTCOR și au fost recepționate propunerilor societății civile.

La data de 04.01.2023 a avut loc consultarea publică în incinta Preturii sectorului Buiucani asupra documentației. 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a eliberat pozitiv avizul general pentru documentația în cauză.

PUZ - Industrială urmează a fi transmis pentru examinare și aprobare Consiliului Municipal Chișinău.

Memoriul Justificativ al PUZ - Industrială poate fi studiat și descărcat AICI
Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost desemnat drept câștigător compania „Chișinăuproiect”.

Drept urmare a tuturor ședințelor tehnice cu elaboratorii proiectului, reprezentanții Primăriei și Direcției Generale Arhitectură, studiul de justificare și Planul urbanistic zonal a fost elaborat și analizat în cadrul Consiliului arhitectural urbanistic.

S-au obtinut avizele Agenției de Mediu si Agentiei Naționale pentru Sanatate Publica.

A fost recepționat răspuns de la AST privind coordonarea PUZ prin care se menționează că avizele necesare aprobării documentației de urbanism și amenjaraea teritoriului se emit de Guvern, de Autoritatea Administrației Publice Centrale pentru urbanism și amenajarea teritoriului sau de serviciul de arhitectură și urbanism al Autorității Publice Locale și de organismele centrale și teritoriale interesate.

Au fost organizate consultari cu proprietarii de terenuri/constructii din suprafața cărora se solicită terenuri pentru utilități publice (accese, școli, grădinițe) și au fost ajustate toate compartimentele PUZ-ului, conform recomandărilor și propunerilor atât ale experților din cadrul Consiliului arhitectural urbanistic cât și a proprietarilor de terenuri/constructii din zona examinată.

La data de 24 octombrie 2022 a fost lansată consultarea publică a PUZ-ului în incinta Centrului de industrii Creative ARTCOR și au fost recepționate propunerile societății civile.

La data de 05 ianuarie 2023 a avut loc consultarea publică cu experții în incinta Preturii sectorului Buiucani asupra documentației privind PUZ - Mesager.

Actualmente PUZ-ul se află în examinare la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de a primi avizul general.

Documentația urbanistică a fost transmisă inclusiv la Ministerul Culturi pentru avizare.

Memoriul General al PUZ - Mesager poate fi studiat și descărcat AICI
Conform noului concept aprobat de CMC în anul 2020, Primăria Chișinău propune un șir de priorități pentru dezvoltarea acestui domeniu, precum: reglementarea numărului de unități, prin scheme de amplasament prestabilite, care vor fi aprobate de CMC.

Aceste scheme vor putea fi modificate la inițiativa preturilor de sector, prin note de argumentare privind necesitatea amplasării unității pe locația respectivă.

La identificarea locului se vor lua în considerație reglementările și documentația de urbanism a orașului, specificul și parametrii fizici ai zonei, direcțiile și intensitatea fluxurilor de pietoni.

Totodată, la stabilirea amplasamentelor se va ține cont de evitarea aglomerării unităților comerciale în zonă și respectarea distanțelor de amplasare a gheretelor față de alte obiective prevăzute în regulament.

Potrivit conceptului, desfășurarea comerțului ambulant mobil, inclusiv cu legume și fructe se efectuează prioritar, în cadrul piețelor (private, municipale).

Dreptul de încheiere a contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant va fi adjudecat în bază de licitație publică.

Cerințele de design ale fiecărei unități de comerț ambulant stradal vor fi stabilite de comisia de examinare a proiectelor, care va lua în calcul specificul arhitectonic și cromatic al zonei și clădirilor din preajmă și va selecta proiectele eligibile pentru licitație.

Primăria Chișinău a organizat discuții publice pe marginea Conceptului privind desfășurarea comerțului stradal.
Afișare

Elaborat și aprobat, prin decizia 17/6 din 01.10.2020, Regulamentul privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unei unități de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv aprobate scheme de amplasament prestabilite pentru amplasarea unităților de comerț ambulant din care se realizează comercializarea băuturilor răcoritoare și fierbinți, produselor de patiserie și înghețatei în parcuri, scuaruri, grădini publice, pe străzile și bulevardele principale ale orașului întru asigurarea expunerii acestora la licitațiile cu strigare organizate în acest sens.

Lista cu Licitații privind amplasarea unităților de comerț ambulant stradal poate fi accesată AICI

Afișare

Aprobarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău a pornit de la necesitatea realizării Planului de Implementare a Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în orașul Chișinău, aprobat anterior prin decizia CMC nr. 12/1 din 23.07.2020.

Regulamentul descrie procedura de depunere a notificării privind inițierea activității de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău, modalitatea de amplasare a unităților de comerț ambulant pe teritoriul orașului, atât pe terenuri proprietate a municipiului Chișinău, precum și pe alte terenuri.

În aceeași ordine de idei, întru stimularea dezvoltării unui comerț organizat și modern, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice și sociale ale cetățenilor, protejării drepturilor consumatorilor/cetățenilor precum și crearea unui aspect atractiv imaginii orașului, în Regulament sunt prevăzute interdicțiile şi cerințele de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, inclusiv interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant.

Astfel, comerțul ambulant se desfășoară prin intermediul unităților de comerț ambulant (UCA):

- în piețe;

- pe amplasamente;

- în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare.

Întru optimizarea numărului de unități de comerț ambulant amplasate pe străzile orașului și asigurarea unei concurențe libere în acest sens, se menține procedura stabilită anterior referitor la amplasarea unităților de comerț ambulant pe amplasamentele aprobate de către Consiliul municipal Chișinău, urmare a obținerii dreptului de amplasare a UCA în cadrul licitațiilor publice organizate de către PMC.

Totodată, întru susținerea activităților comerciale de familie, municipalitatea a stabilit exceptații la amplasarea unităților de comerț ambulant care desfășoară activitate comercială, exclusiv, cu următorul sortiment de produse/servicii social importante:

- pâine de până la 600 grame, colaci de până la 300 grame, fabricate din făină de calitatea I și II, produse de panificație și cofetărie de producție proprie;

- de reparație a îmbrăcămintei;

- de reparația a încălțămintei;

- de confecționare a cheilor;

- de colectare a maculaturii.

Documentul poate fi accesat AICI

Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă - proprietate municipală stabilește modul de administrare (evidenţă şi dare în locaţiune/folosinţă) a clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă - proprietate municipală.

Prevederile Regulamentului, aprobat în 06.10.2020, se extind asupra tuturor subdiviziunilor administrației publice locale (direcții generale, direcții, preturi), instituțiilor publice, inclusiv celor aflate la autogestiune, întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu capital public sau majoritar public deținute de către Consiliului municipal Chișinău, precum și altor entități care sunt finanțate din bugetul municipal sau gestionează bunuri - proprietate publică a municipiului Chișinău.

Astfel, prevederile Regulamentului denotă:
- principiile în baza cărora este asigurată transmiterea în locațiune a încăperilor – proprietate municipală;
- modelul nou al contractului de locațiune/comodat;
- facilitarea procedurii prelungirii termenului de locațiune a bunurilor imobile în condițiile stabilite anterior;
- ajustarea coeficienților în temeiul cărora are loc stabilirea cuantumului plăților de locațiune pentru încăperile – proprietate municipală;
- în cazul transmiterii în locațiune a clădirilor separate, construcțiilor încorporate sau anexate, precum și a încăperilor amplasate la parterul clădirilor de pe străzile principale, coeficientul de piață (k4) este determinat în funcție de prețul de locațiune pentru obiectivul solicitat sau obiectivul similar stabilit prin raportul de evaluare, întocmit de către o persoană juridică sau fizică licenţiată în domeniul respectiv de activitate;
- responsabilizarea gestionarilor pentru asigurarea diligenței în utilizarea spațiilor și monitorizarea utilizării conform destinației a spațiilor de către locatari, monitorizarea modului de executare a contractelor, evidența plăților de locațiune și informarea, lunară, a Subdiviziunii de specialitate privind achitările efectuate de către locatari.
- stabilirea modalităților de utilizare a sălilor de sport și stadioanelor din cadrul instituțiilor de învățământ de către federațiile sportive naționale.

Afișare

Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău, a fost ajustat și completat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/13-2 din 12.10.2021.

Modificările și completările efectuate au vizat perfecționarea cadrului local de reglementare, uniformizarea noțiunilor utilizate, ajustarea acestora structurii actuale a APL a mun. Chișinău, descrierea exhaustivă a domeniului de aplicare Regulamentului.

Modificările esențiale aplicate Regulamentului:
- obiectul licitațiilor în cazul spațiilor/încăperilor cu statut nelocuibil îl constituie suma cuantumului chiriei anuale oferit pentru toată perioada de valabilitate a contractului de locațiune, în comparație cu plata unică încasată pentru adjudecarea dreptului de locațiune, aplicată anterior;
- ajustarea cuantumului de chirie anuală, la prelungirea raporturilor contractuale de locațiune adjudecate, în cazul când cuantumul stabilit în urma licitației scade sub nivelul cuantumului minim anual calculat conform prevederilor Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- stabilirea obligației gestionarilor imobilelor să disemineze informația privind expunerea bunurilor la licitație;
- stabilirea termenului de transmitere a materialelor și documentelor aferente de către organizatorul licitațiilor către subdiviziunea de specialitate (DGECT), pentru perfectarea contractelor de locațiune.

Informațile și anunțurile despre aceste tipuri de licitații pot fi accesate AICI

Afișare

În anul 2021 a fost inițiat și implementat Registrul electronic al patrimoniului, care asigură operativitatea în gestionarea datelor cu privire la spațiile/încăperile nelocative, proprietate a mun. Chișinău, prin oferirea informațiilor privind suprafețele totale ale imobilelor, suprafețele libere și pasibile locațiunii, precum și cele asupra cărora deja există raporturi contractuale.

Funcționalul noului sistem prevede drepturi de acces conform competențelor utilizatorilor și oferă posibilitatea de generalizare a rapoartelor conform filtrelor selectate, în funcție de necesitatea datelor.

Registrul electronic al patrimoniului

Anexa: 1-3.27

Anexe 3.28-10

Anexe: 11-40

Anexe: 41-57

Anexe: 58-62

Anexe 633-639

Anexe: 6310-6314

Anexe: 6315-6323